PROGRAMS.JPG

MINDFULNESS

Μindfulness (ενσυνειδητότητα) είναι η επίγνωση που προκύπτει όταν παρατηρούμε προσεκτικά αυτό που βιώνουμε κάθε στιγμή στο παρόν, με καλοσύνη και επιτρεπτική διάθεση, χωρίς κριτική. Αποτελεί επιστημονικά αποδεδειγμένη προσέγγιση που συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπει σε ενήλικες και παιδιά να διατηρούν ψυχική και συναισθηματική ισορροπία ακόμη και σε περιόδους δυσκολιών. Περιλαμβάνει την εστίαση της προσοχής στις αισθήσεις του σώματος, τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή το περιβάλλον αλλά και τη συνειδητή εξάσκηση στην καλλιέργεια θετικών αισθημάτων όπως καλοσύνη, συμπόνοια και ενσυναίσθηση.

Προγράμματα με βάση το mindfulness εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 40 χρόνια στον τομέα της Υγείας και της Ψυχικής Υγείας παγκοσμίως. Έχουν αναγνωριστεί από το εθνικό σύστημα υγείας της Αγγλίας (NHS, N.I.C.E. guidelines) ως επίσημη θεραπεία ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση του στρες, του άγχους και των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, ενώ αναγνωρίζονται ως επίσημη ιατρική θεραπεία από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες των Η.Π.Α. Εφαρμογές mindfulness χρησιμοποιούνται επίσης με πολύ καλά αποτελέσματα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες (Google, Apple, Aetna, Goldman Sachs, HSBC, Barklays, General Mills, Intel, Nike, κ.ά.), από πολλά Πανεπιστήμια (Oxford, Harvard, Lancaster, San Diego, NYU Stern κ.ά.) και εκατοντάδες σχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Εκτενείς επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η εξάσκηση στο mindfulness λειτουργεί συμβάλλοντας στη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ώστε να ανταποκρίνεται με καλύτερο τρόπο σε στρεσογόνες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αυξάνει τη δραστηριότητα και την πυκνότητα της φαιάς ουσίας σε περιοχές που σχετίζονται με την εστίαση, τη μνήμη, τη μάθηση και το αίσθημα χαράς και ελαττώνει τη δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με το στρες, την ανησυχία και την κατάθλιψη, όπως:

 • Αμυγδαλή - διαχειρίζεται πρώιμα συναισθήματα και ορίζει την αντίδραση flight-fight-freeze
 • Ιππόκαμπος - διαχειρίζεται τη μνήμη και τη μάθηση
 • Προμετωπιαίος φλοιός - η πιο ανεπτυγμένη περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με ανώτερες νοητικές λειτουργίες, σχετίζεται με την ωριμότητα και υποβοηθά εξελιγμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων

 

  ΟΦΕΛΗ

  Πάνω από 3.000 δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες των τελευταίων 40 ετών έχουν αποδείξει ότι:

  • Ελαττώνει το άγχος και βελτιώνει την ικανότητα διαχείρισης του στρες
  • Ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων
   και καταστάσεων
  • Αυξάνει την αίσθηση ευεξίας και τονώνει το ανοσοποιητικό
  • Μειώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης
  • Βελτιώνει τον ύπνο
  • Καλλιεργεί την ενσυναίσθηση και τη συμπόνοια 
  • Βελτιώνει την ικανότητα διαχείρισης πόνου
  • Τονώνει τη μνήμη, αυξάνει την ικανότητα εστίασης
  • Βελτιώνει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
  • Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα
  • Συνεισφέρει σε πιο ουσιαστικές σχέσεις και πιο χαρούμενη ζωή

  MINDFULNESS

  Mindfulness is the practice of paying attention on purpose in the present moment without judgment. It means maintaining a present-moment awareness of our thoughts, feelings, bodily sensations, or surrounding environment. It is a scientifically proven approach that allows us to develop greater self-awareness and become more conscious, being gradually able to better handle anything that comes our way. We are more open to experience this life it all its dimensions and flavors, whether easy or hard, pleasant or stressful. Handling our emotions becomes easier as we develop a greater understanding and compassion for ourselves and others, which helps us enjoy more satisfying relationships and a happier life. 

  Mindfulness based programs have been applied with proven results for the past 40 years in the Healthcare and Mental Care sector across the world. They are endorsed by the UK's National Health Service as treatment for stress, anxiety and depression (N.I.C.E. guidelines), while being recognized as a medical treatment by most US insurance companies. Mindfulness interventions are also used with great success by large multinational organizations (Google, Apple, Aetna, HSBC, Barklays, General Mills, Goldman Sachs, Intel, Nike etc), by many Universities (Oxford, Harvard, Lancaster, San Diego, NYU Stern etc) and hundreds of educational organizations. 

  HOW IT WORKS

  Mindfulness has been proven to contribute to our brain's neuroplasticity, by modifying activity and grey matter density in specific brain regions such as for example:

  • Amygdala: regulates emotions and our response to stress activating the flight-fight-freeze reactions
  • Hippocampus: responsible for memory and learning
  • Prefrontal cortex: the most evolved region of the brain, responsible for more thoughtful responses and advanced decision-making

  BENEFITS

  Mindfulness is highly respected within the medical community. Offered as a complement to traditional medical and psychological treatments, it is proven to be effective in helping to treat multiple medical conditions. Over 3.000 published scientific studies in the last 40 years have proven its benefits:

  • Reduces stress, anxiety and helps manage difficult emotions
  • Increases the sense of well being boosting immunity
  • Reduces depression
  • Reduces insomnia
  • Cultivates empathy and compassion for ourselves and others
  • Improves pain management
  • Sharpens memory, increases focus and attention
  • Improves emotional and social intelligence
  • Boosts creativity and efficiency on all levels
  • Contributes to more meaningful relationships and a happier life
   
   
   
   

   

  "BEING PRESENT, WITHOUT JUDGEMENT, IN EVERY MOMENT." - JON KABAT-ZINN